v
Geri
Yazdır
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
TYYÇ

Fizyoterapi Rehabilitasyon Lisans Programı Ulusal Özel Yeterlikleri: Fizyoterapi özel yeterlikleri

 I. Bilgi ve Öngörü:

1.1. Fizyoterapi Rehabilitasyon ile ilişkili temel tıp bilimleri kavram ve prensipleri ile fizyoterapi değerlendirme süreçlerini, temel unsurlarını ve yöntemsel uygulama prensiplerini tanımlar. 

 1.2 Fizyoterapist, değerlendirme ile ilgili toplanan bilgileri, akıl yürütme ve problem çözme süreçleri doğrultusunda, analiz ederek klinik değerlendirme araç ve yöntemlerini sıralar. 

1.3. Fizyoterapi yaklaşımlarının endikasyon, kontraendikasyon, yan etkilerini ve hizmet alana yönelik müdahale stratejilerini ve fonksiyonel yetersizlik ile baş edilmesinde kullanılan mekanizmaları olası müdahale yöntemlerini açıklar.

1.4. Hizmet alan tarafından ulaşılması gereken fonksiyonel seviyelere uygun yakın ve uzak dönem hedefleri sıralar. 

1.5. Çok disiplinli çalışma kapsamında genel ve tıbbı müdahaleler doğrultusunda etik, deontolojik kuralları ve mevzuatları tanımlar.

 1.6. Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini tanımlar. 

1.7. Fizyoterapi ile ilgili bilimsel araştırmaları planlama, yürütme, raporlama, sunma ve geliştirme sürecinde bilgiye ulaşma, araştırma-kurgulama ve bununla ilgili istatistiksel kavramları etik kuralları çerçevesinde tanımlar. 

1.8. Sağlıkla ilgili girişimcilik, işletme ve yönetim temel ilkelerini mevzuata uygun şekilde tanımlar. 

2. Beceri:

 2.1. Hizmet alanın genel sağlık durumu ile ilişkili fizyoterapi bilgisini temel alarak, uygular, kişinin sağlık ve yaşam tarzı profilini, yetersizliklerini, vücut yapı ve fonksiyonunu, aktivite katılım düzeyini tanımlayarak bu doğrultuda değerlendirme ve tedavi önceliklerini belirler.

 2.2. Fizyoterapi değerlendirmelerinden elde ettiği verilerle, bilgi okur yazarlığını, kanıta dayalı klinik karar verme süreçlerini kullanarak yaptığı fizyoterapi tanılaması doğrultusunda müdahale planını oluşturur. 

2.3. Birey odaklı fizyoterapi müdahalesini günlük yaşama uyarlayarak sistematik bir şekilde uygular.

 2.4. Fizyoterapi müdahalesini belirli aralıklarla kontrol ederek, gerektiğinde yeniden düzenler.

 2.5. Bir fizyoterapist olarak meslektaşları ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ekip içinde çalışır. 

 2.6. Gizlilik kuralları çerçevesinde hizmet alanın özelliklerini dikkate alarak değerlendirme ve müdahale sonuçlarını hizmet alanlar ile paylaşır. 

2.7. Hizmet alana, hastalık durumları dışında da sağlığın korunması ve geliştirilmesinde danışmanlığın yanısıra, planladığı egzersiz programını uygular.

 2.8. Yaşam boyu öğrenme prensiplerini uygular. 

2.9. Hizmet alanla ilgili kayıt altına aldığı bilgiyi Fizyoterapi Rehabilitasyon sürecinde sağlık/rehabilitasyon teknolojilerini kullanarak yönetir. 

2.10. Fizyoterapi Rehabilitasyon hizmeti veren kurum/kuruluş/merkezlerin kurulması ve yönetilmesi sürecinde kalite standartları doğrultusunda mesleki klinik uygulamalara liderlik eder.

 2.11. Fizyoterapi Rehabilitasyonla ilgili bilimsel araştırma önerisi geliştirerek sunar.

 3.Tutum: 

3.1.Fizyoterapi değerlendirme ve müdahaleleri sırasında biyopsikososyal bakış açısıyla hizmet alanların gizliliğine saygı göstererek etkin iletişim becerilerini kullanır. 

3.2. Fizyoterapi Rehabilitasyon ile ilgili süreçlerde iş güvenliği kapsamında hizmet alan ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlar. 

3.3. Değerlendirme ve müdahale sürecinde ekip anlayışına sahiptir. 

3.4. Fizyoterapi değerlendirme ve müdahaleleri sürecinde gereken verilerin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanmasında etik, deontolojik ve yasal çerçeveyi benimser.

 3.5. Fizyoterapi ile ilgili bilimsel araştırmaları planlama ve yürütme sürecinde eleştirel ve analiz edici bakış açısına sahiptir. 

3.6. Fizyoterapistlik kimliğini, bilincini ve mesleki otonomisini koruyarak disiplinlerarası işbirliği anlayışıyla sorumluluk alır.